Polisi Preifatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd pob defnyddiwr ar y wefan.

Mae'r gwasanaeth a ddarperir ar y wefan hon yn cael ei wneud trwy'r cwmni Online Servicios Telemáticos SL Trwy'r wefan https://vin-check.online/. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn neu ein triniaeth o'ch gwybodaeth bersonol, neu os ydych chi am ein cyfarwyddo ynglŷn â'ch data personol, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad e-bost a grybwyllir uchod.

I. Data personol wedi'i brosesu, seiliau cyfreithiol a chyfnodau prosesu

Efallai y byddwn yn casglu, storio a phrosesu'r mathau canlynol o ddata personol:

- gwybodaeth am eich cyfrifiadur ac am eich ymweliadau a'ch defnydd o'r wefan (yn benodol: eich cyfeiriad IP, lleoliad daearyddol, math a fersiwn y porwr, system weithredu, ffynhonnell atgyfeirio, amser a hyd yr ymweliad, ymweliadau â'r dudalen, llywio gwefan), yr ydym yn ei brosesu yn seiliedig ar ein buddiannau cyfreithlon at ddibenion ystadegau a gweinyddiaeth gwefan, a marchnata uniongyrchol yn ystod y cyfnod, nes ein bod yn cwblhau'r gweithgareddau hynny neu nes i chi arfer yr hawl i wrthwynebu i bob pwrpas, gan ddefnyddio proffilio gyda'ch caniatâd nes i chi tynnu eich caniatâd yn ôl;

– information necessary to provide services available on the website (in particular: email address, first and last name, address, tax identification number, bank account number, transaction number, shopping cart content) and information related to registration on the website (in particular, email address, username, password), which we process on the basis of compliance with a contract defined in the Terms and Conditions in order to conclude the contract, enforce it and end during the time of the celebration and exercise the contract,and on the basis of our legitimate interests in order to enforce claims related to the contract and guarantee the security of data provided by users under registration on the website, during the period of 6 years from the end of the year contract termination or its termination, or until you effectively exercise the right of opposition, but not less than until the end of the exercise of claims related to the contract and the expiration of the limitation period for claims, and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data); but not less than until the end of the year of the claims related to the contract and the expiration of the period limitation for claims, and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);but not less than until the end of the exercise of the claims related to the contract and the expiration of the limitation period for claims, and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32 .1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data) ; and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data); and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);

- gwybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni er mwyn tanysgrifio i wasanaethau newyddion y wefan, yn enwedig hysbysiadau e-bost a / neu gylchlythyrau (cyfeiriad e-bost), rydyn ni'n eu prosesu yn seiliedig ar eich caniatâd yn ystod y cyfnod pan fydd y gwasanaethau hyn yn weithredol a / neu nes bod caniatâd yn cael ei dynnu'n ôl ;

- gwybodaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer cyfathrebu â chi (yn benodol, cyfeiriad e-bost, enw cyntaf ac olaf, rhif ffôn a chynnwys cyfathrebu), yr ydym yn ei brosesu ar sail ein buddiannau cyfreithlon er mwyn cyfathrebu â chi ac amddiffyn ein hunain yn erbyn hawliadau, yn ystod y Cyfnod 6 blynedd o ddiwedd y flwyddyn y daeth y cyfathrebu i ben, neu nes i chi arfer yr hawl i wrthwynebu i bob pwrpas.

I a. Gwneud penderfyniadau unigol yn awtomataidd, gan gynnwys proffilio

Efallai y bydd y data a broseswn yn cael ei ddefnyddio gennym ni neu ein cydweithwyr ar gyfer gwneud penderfyniadau unigol awtomataidd o fewn cwmpas hysbysebu ein gwasanaethau ar wefannau eraill yn unig. Gwneir hyn yn y fath fodd fel y gall ein partneriaid, sy'n darparu gwasanaethau hysbysebu i ni, greu proffil o'ch diddordebau a dangos hysbysebion i chi ar gyfer ein gwasanaethau ar wefannau trydydd parti. Mae'r cydweithredwyr yn defnyddio cwcis neu dechnolegau tebyg sy'n cofnodi eu bod wedi ymweld â'n gwefan neu eu bod wedi defnyddio ein gwasanaethau. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn destun proffilio dim ond gyda'ch caniatâd gwirfoddol yr ydym yn ei ofyn gennych pan ymwelwch â'n gwefan. Os na dderbyniwch broffilio, ni fyddwch yn destun proffilio.

II Cwcis

Mae'r wefan yn defnyddio cwcis sy'n ein galluogi i addasu'r wefan i anghenion ei defnyddwyr trwy baratoi a dadansoddi ystadegau defnydd gwefan ganddynt. Nid yw ystadegau'n cyfeirio at ddata personol defnyddwyr gwefannau.

Mae cwci yn cynnwys gwybodaeth a anfonir gan weinydd gwe i borwr gwe a'i storio gan y porwr. Anfonir y wybodaeth yn ôl i'r gweinydd bob tro y mae'r porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinydd. Mae hyn yn caniatáu i'r gweinydd gwe adnabod ac olrhain y porwr gwe.

Rydym yn defnyddio cwcis “sesiwn” a “parhaus” ar y wefan. Byddwn yn defnyddio cwcis sesiwn i: eich olrhain wrth i chi bori'r wefan. Byddwn yn defnyddio cwcis parhaus i: ganiatáu i'r wefan eich adnabod pan ymwelwch â'r wefan.

Bydd cwcis sesiwn yn cael eu tynnu o'ch cyfrifiadur pan fyddwch chi'n cau'ch porwr. Bydd cwcis parhaus yn parhau i gael eu storio ar eich cyfrifiadur nes eu bod yn cael eu dileu neu nes iddynt gyrraedd dyddiad dod i ben penodol.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi'r defnydd o'r wefan. Mae Google Analytics yn cynhyrchu gwybodaeth ystadegol a gwybodaeth arall am ddefnyddio'r wefan trwy gwcis, sy'n cael eu storio ar gyfrifiaduron defnyddwyr. Defnyddir y wybodaeth a gynhyrchir mewn perthynas â'r wefan i greu adroddiadau ar ddefnydd y wefan. Bydd Google yn storio'r wybodaeth hon. Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yn: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Gall trydydd partïon, yn enwedig ein hysbysebwyr / darparwyr gwasanaeth talu hefyd anfon cwcis atoch yn unol â'r rheolau a sefydlwyd ar eu gwefannau.

Gwneir caniatâd i ddefnyddio cwcis o'r wefan trwy'r opsiynau a ddewiswyd gennych chi yn eich gosodiadau porwr. Mae'r mwyafrif o borwyr yn caniatáu ichi wrthod pob cwci neu wrthod cwcis trydydd parti yn unig. Er enghraifft, yn Internet Explorer gallwch wrthod pob cwci trwy glicio ar “Tools”, “Internet Options”, “Privacy” a dewis “Blociwch bob cwci” gyda’r llithrydd. Fodd bynnag, bydd blocio pob cwci yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb llawer o wefannau.

III. Derbynwyr y data.

Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth amdanoch chi i unrhyw un o'n gweithwyr, swyddogion a chymdeithion, i'r graddau sy'n rhesymol angenrheidiol at y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn, fodd bynnag, mae'n ofynnol iddynt ddiogelu'r data yn gywir.

Gallwn ddatgelu eich data i'n cydweithwyr, sy'n eu prosesu ar ein rhan (derbynwyr y data) a chyflawni'r gweithgareddau canlynol: cyfrifeg, cyfrifiadura, cynnal, ystadegau, marchnata, porwyr gwe, rhwydweithiau cymdeithasol.

Fodd bynnag, dim ond i wladwriaethau neu endidau a gymeradwywyd o dan gyfraith yr UE, yn enwedig i endidau'r UD, y gellir trosglwyddo data y tu allan i'r UE. UDA Yn cymryd rhan yn y prosiect Tarian Preifatrwydd (gweler https://www.privacyshield.gov/).

Yn ogystal, gallwn ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i awdurdodau cyhoeddus i'r graddau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

IV. Hawliau defnyddiwr

Fel defnyddiwr y wefan, mae gennych hawl i ofyn i'r rheolwr am fynediad a chywiro neu ddileu data personol neu gyfyngu ar brosesu neu wrthwynebu'r prosesu, yn ogystal â'r hawl i gludadwyedd data. I ddefnyddio'r hawliau hynny, cysylltwch â ni trwy'r ffurflen gyswllt ar y wefan neu yn y cyfeiriad e-bost, neu newid eich gosodiadau cyfrif, os oes gennych un.

Fel defnyddiwr y wefan, mae gennych hawl i ffeilio cwyn am brosesu eich data gydag Arolygydd Llywydd y Swyddfa Diogelu Data Personol yn y wlad rydych chi'n byw ynddi, yn ôl eich preswylfa arferol, man lle gwaith neu le y toriad honedig.

V. Diogelwch eich gwybodaeth bersonol.

Byddwn yn cymryd rhagofalon technegol a sefydliadol rhesymol i atal colli, camddefnyddio neu newid eich gwybodaeth bersonol.

Byddwn yn storio'r holl wybodaeth bersonol a ddarperir gennych ar ein gweinyddwyr diogel (wedi'u gwarchod gan gyfrinair a wal dân). Bydd yr holl drafodion electronig rydych chi'n eu gwneud neu'n eu derbyn gennym ni a chyfnewid data cyfrinachol a / neu breifat yn cael eu hamgryptio â thechnoleg SSL.

Oherwydd ei natur, mae trosglwyddo data dros y Rhyngrwyd yn ei hanfod yn ansicr. Fodd bynnag, rydym yn defnyddio amryw fesurau i amddiffyn eich data. Os hoffech chi ddarparu argymhelliad diogelwch i ni, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cysylltu â ni trwy'r ffurflen gyswllt neu ein cyfeiriad e-bost.

Rydych chi'n gyfrifol am gynnal cyfrinachedd eich cyfrinair a'ch data defnyddiwr ac ni fyddwch yn ei ddatgelu i eraill. Ni fyddwn yn gofyn i chi am eich cyfrinair (ac eithrio pan fyddwch chi'n mewngofnodi i'r wefan).

SAW. Gwefannau trydydd parti

Mae'r wefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Nid ydym yn gyfrifol am bolisïau nac arferion preifatrwydd gwefannau trydydd parti. Mae'r gwefannau hyn, gan gynnwys eu cynnwys a'u dolenni, yn newid yn gyson ac efallai bod ganddynt eu polisïau preifatrwydd eu hunain a rheoliadau eraill, yr ydym yn argymell eu darllen.